Nguyễn Ngọc Quế

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quế
2. Năm sinh: Ngày 10 tháng 12 năm 1953           3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: PGS                                                  Năm được phong học hàm: 2007
    Học vị: Tiến sĩ                                                  Năm đạt học vị:1996
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Nhà A2, Khu phố Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội..............
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0919091688...........
8. Fax: ...................................................................... Email: ngngocque@gmail.com.......................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: Bộ môn Động lực, Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo
 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện NN Việt Nam) Kỹ thuật cơ khí 1976
Thạc sỹ      
Tiến sỹ Trường Đại học Tổng hợp Russe, Cộng hòa Bungaria Kỹ thuật cơ khí 1996
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm .. đến năm..)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ năm 1977
đến năm 1988
 Cán bộ giảng dạy. Bộ môn Ô tô Máy kéo và Sử dụng, Khoa cơ điện. Trường Đại học Nông nghiệp I.
Từ  năm 1988
đến năm 1996
Đi nghiên cứu sinh Bộ môn Ô tô Máy kéo, Khoa Cơ khí. Trường đại học Tổng hợp Russe, CH Bungaria
Từ năm 1997
đến năm 2000
Giám đốc điều hành Công ty TNHH, Bancal Công ty TNHH, Bancal,129. Kim Ngưu HN
Từ  năm 2001
đến năm 2006
TS, GVC, Cán bộ giảng dậy. Bộ môn Động lực, Khoa Cơ điện. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Từ  năm 2006
đến năm 2011
PGS. TS. Phó trưởng Bộ môn Động lực. Bộ môn Động lực, Khoa Cơ điện. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Từ  năm 2011
đến nay
PGS. TS. GVC Bộ môn Động lực, Khoa Cơ điện. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

 

TT
Tên công trình
(bài báo, công trình...)
 
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
 
Năm công bố
1 Nghiên cứu đặc tính trượt tổng quát của máy kéo bánh Tác giả Tạp chí Khoa học kỹ thuật Sofia. Bungaria 1992
2 Máy kéo thực nghiệm để nghiên cứu đặc tính trượt Đồng tác giả Tạp chí Khoa học kỹ thuật Sofia. Bungaria 1993
3 Nghiên cứu ảnh hưởng ma sát trong hộp vi sai và sơ đồ truyền lực đến  tính chất kéo bám của máy kéo bánh Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHKT, Trường đại học Tổng hợp Varna, Bungaria 1995
4 Phương pháp xác định thực nghiệm đặc tính trượt máy kéo bánh khi chuyển động  vào vòng Tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHKT, Trường đại học Tổng hợp Varna, Bungaria 1995
5 Cơ sở lý thuyết xây dựng đường đặc tính trượt không thứ nguyên của bánh chủ động máy kéo. Tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHKT, Trường đại học Tổng hợp Varna, Bungaria 1996
6 Phương pháp xác định thực nghiệm hệ số khóa vi sai của máy kéo Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHKT, Trường đại học Tổng hợp Varna, Bungaria 1996
7 Nghiên cứu thực nghiệm đường đặc tính trượt không thứ nguyên của bánh  chủ động  máy kéo Tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHKT, Trường đại học Tổng hợp Varna, Bungaria 1996
8  Một số kết quả bước đầu nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng bầu mía giống. Đồng tác giả Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I
2/2004
9   Nguyên lý làm việc của một số bộ phận chính của máy đóng bầu mía giống. Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học kỹ thuật Trung-Việ
8/2004
10 Ảnh hưởng của sơ đồ truyền động đến tính năng kéo bám của máy kéo khi làm việc trên dốc ngang Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2006
11 Cơ sở lý thuyết tính toán vòi phun mưa di động Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2006
12 Tính toán  thiết kế liên hợp máy phun mưa cho vườn ươm mía giống Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2006
13 Tính toán thiết kế hệ thống truyền lực thủy tĩnh cho máy khoan hố trồng cây. Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2006
14 Một số tính chất đặc trưng của quá trình chuyển số trong hộp số thủy cơ. Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2007
15 Nghiên cứu động lực học vi sai của máy kéo bánh  Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2007
16 Phương pháp xây dựng đường đặc tính động lực học của ôtô với truyền lực thủy cơ. Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2008
17 Ứng dụng truyền động khí nén và điều khiển tự động trong việc thiết kế chế tạo máy đóng bầu mía giống Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2008
18 Động lực học phanh liên hợp máy vận chuyển trong nông nghiệp Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2009
19 Nghiên cứu xác định hiệu suất kéo máy kéo xích B-2010 Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp Nông thôn số tháng 4/2012 2012
20 Phương pháp xác định các chỉ tiêu kéo bám của  bộ phận di động xích. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển, 11(8): số 1142-1149 2013
21 Mô hình lý thuyết xác định tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su, Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam, (số đặc biệt). 2014
22 Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam, (số đặc biệt): 350-354. 2014
23 Xây dựng mô hình toán khảo sát động lực học liên hợp máy khi làm việc trên đồi dốc Tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam, (số đặc biệt): 2015
24 Động lực học máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc Tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam, (số đặc biệt): 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

 
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
 
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1 Tổ Bánh lồng NNI Áp dụng phổ biến ở các tỉnh Phía bắc 1978 -2016
2 Liên hợp máy kéo với romooc vận chuyển gỗ Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2005 -2016
3 Máy kéo xích 30 mã lực liên hợp với máy phay Viện phát triển công nghệ cơ điện,  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 
2015 -2016

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế tổ bánh lồng NN I 1977-1980 Đề tài Cấp Bộ
Tham gia
Đã nghiệm thu
Xếp loại tốt
Nghiên cứu tính chất trượt của một số loại lốp máy kéo. 2001-2003 Đề tài Cấp Trường
Chủ trì
Đã nghiệm thu
Xếp loại khá
Nghiên cứu tính chất động lực học của máy kéo khi phanh 2003-2004 Đề tài Cấp Trường
Chủ trì
Đã nghiệm thu
Xếp loại khá
Nghiên cứu cải thiện một số tính chất hoạt động của máy kéo nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng 2003-2005 Đề tài Cấp Bộ
Tham gia
Đã nghiệm thu
Xếp loại khá
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị cơ giới hóa sản xuất mía giống theo mô hình công nghiệp 2004-2006 Đề tài Nhánh cấp Nhà nước
Chủ trì
Đã nghiệm thu
Xếp loại tốt
Nghiên cứu cải tiến máy kéo nông nghiệp để làm việc trên đất đồi dốc lâm nghiẹp 2005-2007 Đề tài Nhánh cấp Nhà nước
Tham gia
Đã nghiệm thu
Xếp loại khá
Hoàn thiện thiết kế và  công nghệ chế tạo máy đóng bầu mía giống. 2007-2009 Dự án sản xuất thử nghiệm Cấp Bộ
Tham gia
Đã nghiệm thu
Xếp loại tốt
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống di động dạng xích cho máy kéo nhỏ làm việc trên đất đồi dốc và đất độ ẩm cao. 2010-2012 Đề tài cấp Bộ
Chủ trì
Đã nghiệm thu
Xết loại tốt
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo máy kéo xích với công suất 30 mã lực phục vụ sản xuất nông, lâm, nghư nghiệp. Dự án SX Thử nghiệm Cấp Bộ  2013-2015 Dự án sản xuất Thử nghiệm cấp Bộ
Chủ trì
Đã nghiệm thu
Xếp loại tốt

16. Giải thưởng (nếu có)
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20....


 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
             PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây