Các trợ lý

 

1. Bùi Thị Lan Hương
Chức vụ: Trợ lý Tổ chức và văn phòng
Email:  blhuong@vnua.edu.vn
 
Nhiệm vụ được giao:

  a) Tiếp nhận và xử lý các công văn đi và đến

  b) Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức của Khoa, quản lý hồ sơ của viên chức và người lao động (sau đây gọ chung là viên chức) và người học toàn Khoa theo đúng quy định về công tác lưu trữ.

  c) Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ như: đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, xét hết tập sự, kéo dài thời gian làm việc, nâng bậc lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của viên chức.

  d) Thư ký các Hội đồng đánh giá viên chức, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội nghị kiểm điểm viên chức, người lao động, Hội nghị giao ban… của khoa.

  e) Báo cáo định kỳ, học kỳ và hàng năm cho Khoa.

  f) Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đối với viên chức được hưởng lương nộp Ban Tổ chức cán bộ hàng tháng.

  g) Tổng hợp danh sách cán bộ thỉnh giảng gửi Ban Tổ chức cán bộ.

  h) Tiếp nhận giấy tờ của sinh viên và giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

  j) Theo dõi công lao động sinh viên công ích, công lao động kỷ niệm Học viện và nộp và báo cáo Học viện.

   l)  Công tác kế toán của Khoa.

 m) Tham gia cuộc họp giao ban của Khoa, quản lý, đôn đốc chuẩn bị các phòng họp của khoa, sắp xếp văn phòng khoa và các phòng họp ngăn nắp gọn gàng, trang trí, kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, cảnh quan khuân viên khoa và các bảng tin của khoa.

 n) Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Khoa yêu cầu.

2. Lê Văn Quân
Chức vụ: Trợ lý Đào tạo Đại học
Email: lequan@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

  a) Tiếp nhận các sinh viên trúng tuyển nhập học hàng năm.

  b)Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học hàng kỳ và hàng năm của Khoa, lấy ý kiến phản hồi từ bộ môn và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

  c) Lập hồ sơ trích ngang và quản lý hồ sơ của sinh viên.

  d) Soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo.

  e) Tham gia xây dựng, làm thư ký các cuộc họp xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

  f) Quản lý sinh viên về đào tạo, nhận kế hoạch đào tạo, kế hoạch thực tập, thời khoá biểu, lịch thi, xây dựng chương trình đào tạo.

  g) Đề xuất, phân bổ sinh viên thực tập tốt nghiệp về các bộ môn và thảo quyết định phân công giáo viên hướng dẫn.

  h) Chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch, nội dung phục vụ cho thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp, lễ bảo vệ tốt nghiệp, lễ trao bằng tốt nghiệp, tổng kết thành tích học tập của các lớp trong Khoa từng học kỳ và cả năm học.

  i) Tham gia họp bình xét điểm rèn luyện, học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

  j) Lập danh sách xét cấp Học bổng KKHT, Điểm rèn luyện cho sinh viên.

  k) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người học trong Khoa.

  l) Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo sau đại học. Lưu trữ thời khóa biểu.

 m) Tham gia cuộc họp giao ban của Khoa.

  n) Hỗ trợ sinh viên quốc tế nhập học và trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

  o) Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Khoa yêu cầu.

3. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Trợ lý Đào tạo Sau đại học, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Email: nttngan@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

  3.1. Đào tạo sau đại học

  a) Quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hàng năm.

  b) Hỗ trợ sinh viên quốc tế nhập học và trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

  c) Tham gia xây dựng, làm thư ký các cuộc họp xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sau đại học với Ban Quản lý đào tạo.

  d) Chuẩn bị hồ sơ xét nhận đề tài, thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

  e) Đề xuất, phân bổ học viên cao học thực tập tốt nghiệp về các bộ môn và thảo quyết định phân công giáo viên hướng dẫn.

  f) Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, hướng dẫn trang trí phòng ốc, địa điểm phục vụ lễ bảo vệ tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp.

  g) Quản lý học viên về đào tạo sau đại học: nhận kế hoạch đào tạo, kế hoạch thực tập, chấm thi tốt nghiệp, thời khoá biểu, quản lý điểm các môn học.

  h) Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo sau đại học. Lưu trữ thời khóa biểu.

 i) Quản lý hồ sơ lưu trữ liên quan đến sau đại học  theo yêu cầu chung của Học viện

  k) Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 3.2. Nghiên cứu khoa học

  a) Xây dựng lịch hoạt động khoa học công nghệ của Khoa trong năm.

  b) Lập kế hoạch, hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.

  c) Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, seminar khoa học.

  d) Chuẩn bị hồ sơ họp xét chọn, báo cáo tiến độ, nghiệm thu đề tài các cấp.

  e) Tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa học, các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học hàng năm bàn giao thư viện.

  f) Quản lý, giám sát triển khai đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ ngành, nhà nước.

  g) Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ theo từng năm.

  h) Tổng hợp danh sách đề xuất nhiệm vụ KHCN hàng năm các cấp.

i) Giúp trưởng đơn vị tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin về KHCN, tham gia các hoạt động KHCN theo yêu cầu của Học viện

  k) Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 3.3. Hợp tác quốc tế

  a) Làm thủ tục, tổ chức đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài.

  b) Lập kế hoạch, quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế.

  c) Tổ chức Hội nghị, Hội thảo hợp tác quốc tế theo sự phân công của Lãnh đạo Khoa.

  d) Chuẩn bị tài liệu, phiên, biên dịch tài liệu,…

e) Giúp trưởng đơn vị tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin về HTQT, tham gia các hoạt động HTQT, hội thảo quốc tế, đón tiếp khách theo yêu cầu của Học viện .

f) Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo Khoa yêu cầu.

4. Trần Thị Thuý An
Chức vụ: Trợ lý vật tư, máy tính và quản trị mạng
Email:  tttan@vnua.edu.vn
 
Nhiệm vụ được giao:

a) Quản lý kỹ thuật, theo dõi hoạt động thiết bị máy móc, thiết bị giảng dạy, vật tư trong các phòng thí nghiệm . Định kỳ kiểm kê, quản lý các thiết bị vật tư.

  b) Lập kế hoạch, dự trù mua sắm văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý trang thiết bị theo sự phân công của Lãnh đạo Khoa.

  c) Quản lý, theo dõi sử dụng máy tính, điện thoại, photocopy các thiết bị văn phòng của Khoa, hỗ trợ các bộ môn, cán bộ trong khoa về phần mềm, Công nghệ thông tin, sữa chữa máy tính.

  d) Theo dõi việc sử dụng điện, nước các vấn đề kỹ thuật.

  e) Quản lý website, cập nhật thông tin Website, giúp trưởng đơn vị cung cấp các thông tin cho trang Web của Học viện, cập nhật các thông tin thời sự liên quan đến hoạt động của đơn vị từ Website của Học viện, Bộ Nông nghiệp, chính phủ, quốc tế để cung cấp cho lãnh đạo đơn vị, các bộ môn và cán bộ trong khoa.  Quản lý  sách, tạp chí và luận văn của Khoa.

  f) Thủ quỹ Khoa

 g) Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Khoa yêu cầu.