Các ban

 

I. BAN THANH TRA GIÁO DỤC 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng Khoa Trưởng Ban
2 CV. Bùi Thị Lan Hương Trợ lý Tổ chức Ủy viên – Thư ký
3 Ủy viên BCH Công đoàn Khoa Ủy viên BCH Công đoàn Khoa Ủy viên
4 CV. Nguyễn Thị Thanh Ngân Trợ lý Đào tạo Ủy viên
5 Bí thư LCĐ Khoa Bí thư LCĐ Khoa Ủy viên

II. BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Vũ Ngọc Huyên Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Khoa    Trưởng Ban
2 TS. Nguyễn Xuân Trường      Phó Trưởng Khoa Phó Ban
3 TS. Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng Khoa Phó Ban
4 CV. Bùi Thị Lan Hương Trợ lý Tổ chức Ủy viên
5 ThS. Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Công đoàn Khoa Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Văn Điều Bí thư LCĐ Ủy viên