Các ban

I. BAN THANH TRA GIÁO DỤC 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Chung Thông

Phó Trưởng Khoa

Trưởng Ban

2

CV. Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trợ lý đào tạo SĐH

Ủy viên – Thư ký

3

ThS. Đặng Thị Thúy Huyền

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Ủy viên

4

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

Giảng viên

Ủy viên

5

ThS. Đỗ Trung Thực

Giảng viên

Ủy viên

6

CV. Lê Văn Quân

Trợ lý đào tạo

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Đức Dương

Bí thư LCĐ

Ủy viên

II. BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Xuân Trường     

Trưởng Khoa

Trưởng Ban

2

TS. Nguyễn Thị Hiên     

Phó Trưởng Khoa

Phó Ban

3

KS. Trần Thị Thúy An

Trợ lý quản trị mạng

Ủy viên – Thư ký

4

TS. Đặng Ngọc Danh

Giảng viên

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thái Học

Giảng viên

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Chung Thông

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Đức Dương

Bí thư LCĐ

Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Bí thư chi bộ sinh viên

Ủy viên