ban chủ nhiệm khoa

 

TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa

TS. Nguyễn Chung Thông
Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Hiên
Phó Trưởng khoa