Các hội đồng

I. HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHOA 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng Khoa,

 Trưởng BM hệ thống điện   

Chủ Tịch

2

TS. Nguyễn Thị Hiên

Phó Trưởng Khoa,

Trưởng BM Cơ sở KT Điện

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Chung Thông

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách BM Công nghệ cơ khí

Ủy viên – Thư ký

4

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiết

Trưởng BM Cơ học kỹ thuật

Ủy viên

5

TS. Bùi Việt Đức

Trưởng BM Động lực

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thanh Hải

Trưởng BM Máy nông nghiệp và TP

Ủy viên

7

TS. Ngô Trí Dương

Trưởng BM Tự động hóa

Ủy viên

8

ThS. Đào Xuân Tiến

Xưởng Trưởng xưởng Cơ điện

Ủy viên

9

ThS. Đặng Thị Thúy Huyền

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Ủy viên

10

ThS. Nguyễn Đức Dương

Bí thư LCĐ

Ủy viên

11

CV. Bùi Thị Lan Hương

Trợ lý Tổ chức

Thư ký HC

II. HỘI ĐỒNG KHOA 

TT Họ và Tên Đơn vị Chức Vụ
1 Ông Nguyễn Xuân Trường Khoa Cơ – Điện Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Chung Thông Khoa Cơ – Điện Ủy viên
3 Bà Nguyễn Thị Hiên Khoa Cơ – Điện Ủy viên
4 Trưởng bộ môn Động lực Khoa Cơ – Điện Ủy viên
5 Trưởng bộ môn Tự động hóa Khoa Cơ – Điện Ủy viên
6 Trưởng bộ môn Máy Nông nghiệp &TP Khoa Cơ – Điện Ủy viên
7 Trưởng bộ môn Công nghệ cơ khí Khoa Cơ – Điện Ủy viên
8 Trưởng bộ môn Cơ học kỹ thuật Khoa Cơ – Điện Ủy viên
9 Xưởng trưởng xưởng Cơ điện Khoa Cơ – Điện Ủy viên
10 Ông Lê Minh Lư Khoa Cơ – Điện Ủy viên
11 Ông Đặng Ngọc Danh Khoa Cơ – Điện Ủy viên
12 Ông Lê Vũ Quân Khoa Cơ – Điện Ủy viên
13 Ông Nguyễn Thái Học Khoa Cơ – Điện Ủy viên
14 Ông Nguyễn Đình Cường Công ty TNHH JCT Việt Nam Ủy viên
15 Ông Nguyễn Tiến Đông Công ty CP công nghệ giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG –  KỶ LUẬT SINH VIÊN        

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Nguyễn Chung Thông  Phó Trưởng khoa Chủ tịch
2 CV. Bùi Thị Lan Hương Trợ lý tố chức Ủy viên – Thư ký
3 ThS. Đặng Thị Thúy Huyền Chủ tịch Công đoàn Khoa Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Đức Dương Bí thư LCĐ Ủy viên
5 CV. Lê Văn Quân  Trợ lý đào tạo Ủy viên