Các hội đồng

 

I. HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHOA 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Vũ Ngọc Huyên Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Khoa      Chủ Tịch
2 TS. Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM hệ thống điện Phó chủ tịch
3 TS. Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM Máy nông nghiệp và thực phẩm Phó chủ tịch
4 CV. Bùi Thị Lan Hương Trợ lý Tổ chức Ủy viên thường trực – Thư ký
5 ThS. Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Công đoàn Khoa Ủy viên thường trực 
6 TS. Nguyễn Thị Hiên Trưởng BM Cơ sở KT Điện Ủy viên
7 TS. Bùi Việt Đức Trưởng BM Động lực Ủy viên
8 TS. Nguyễn Xuân Thiết Trưởng BM Cơ học kỹ thuật Ủy viên
9 TS. Tống Ngọc Tuấn Trưởng BM Công nghệ cơ khí Ủy viên
10 TS. Ngô Trí Dương Trưởng BM Tự động hóa Ủy viên
11 ThS. Đào Xuân Tiến Phó phụ trách xưởng Cơ điện Ủy viên
12 ThS. Nguyễn Văn Điều Bí thư LCĐ Ủy viên

II. HỘI ĐỒNG KHOA 

TT Họ và Tên Đơn vị Chức Vụ
1 Ông Lê Minh Lư Khoa Cơ – Điện Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Thanh Hải Khoa Cơ – Điện Ủy viên
3 Ông Nguyễn Xuân Trường Khoa Cơ – Điện Ủy viên
4 Ông Ngô Trí Dương Khoa Cơ – Điện Ủy viên
5 Ông Bùi Việt Đức Khoa Cơ – Điện Ủy viên
6 Bà Nguyễn Thị Hiên Khoa Cơ – Điện Ủy viên
7 Ông Lê Vũ Quân Khoa Cơ – Điện Ủy viên
8 Ông Nguyễn Xuân Thiết Khoa Cơ – Điện Ủy viên
9 Ông Tống Ngọc Tuấn Khoa Cơ – Điện Ủy viên
10 Ông Đào Quang Kế Khoa Cơ – Điện Ủy viên
11 Ông Bùi Hải Triều Khoa Cơ – Điện Ủy viên
12 Ông Lương Văn Vượt Khoa Cơ – Điện Ủy viên
13 Ông Phạm Quốc Cường Công ty Tân Nhật Thăng Ủy viên
14 Ông Vũ Quang Hội Tập đoàn Bitexco Ủy viên
15 Ông Nguyễn Văn Nhượng CT TNHH SXTM TBCN Việt Nhật Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG –  KỶ LUẬT SINH VIÊN        

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng Khoa Chủ tịch
2 CV. Bùi Thị Lan Hương Trợ lý Tổ chức Ủy viên – Thư ký
3 ThS. Đặng Thị Thúy Huyền Giảng viên Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Văn Điều Bí thư LCĐ Ủy viên
5 CV. Lê Văn Quân Trợ lý Đào tạo Ủy viên