TẦM NHÌN

Đến năm 2045, Khoa Cơ – Điện trở thành đơn vị mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn chất lượng cao phục vụ xã hội và cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm – Tôn trọng

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045:

– Chương trình đào tạo linh hoạt giữa đào tạo theo định hướng hàn lâm và đào tạo theo định hướng nghề nghiệp phục vụ nhu cầu xã hội, tạo danh tiếng của cơ sở đào tạo hàng đầu về cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn của Việt Nam và khu vực.

– Đội ngũ cán bộ tâm huyết, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn vào năm 2030.

– Môi trường làm việc lý tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên: “Hợp tác – Trách nhiệm – Tôn trọng”.

– Hợp tác trong nước và quốc tế, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, khẳng định thương hiệu.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Phát triển toàn diện người học về tri thức và đạo đức, có tư duy sáng tạo, tinh thần học tập và nghiên cứu suốt đời phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.