BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ĐỖ TRUNG THỰC
2. Năm sinh: 03/11/1988…………………………………. 3. Nam/Nữ: Nam……………………………………..
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ……………………………………………. Năm đạt học vị: 2016………………………………..
5. Chức danh nghiên cứu: kỹ thuật cơ khí……………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng: Đan Tảo- Tân Minh- Sóc Sơn- Hà Nội.
7. Điện thoại: CQ:…………………………… ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0963161083………..
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: trungthucvnua@gmail.com……………..
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhânBộ môn Động lực, Khoa Cơ- Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật cơ khí 2012
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật cơ khí 2016
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2013-2016 Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
 

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1        
2        


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu và thiết kế kết cấu cơ khí cho robot điều khiển bằng tay có khả năng nâng đỡ robot tự động 2014-2015 Đề tài cấp cơ sở
Đã nghiệm thu

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị san ủi liên kết với máy kéo xích cao su công suất 30 mã lực phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp 2015-2016 Đề tài cấp cơ sở Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)