BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Lê Văn Bích
2. Năm sinh: 1958                3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:…………………………………                        Năm được phong học hàm: ……………………….
    Học vị: Tiến sỹ…………………………………………….. Năm đạt học vị: 2001………………………………..
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ: Giảng viên chính
6. Địa chỉ nhà riêng: 17 đường T, Tổ Vườn Dâu, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  0438767081; Mobile: 01686544571
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: levanbichson@yahoo.com
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học
 
ĐH Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí nông nghiệp 1986
Tiến sỹ
 
ĐH Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí nông nghiệp 2001
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1992 – nay Giảng viên Học viện nông nghiệp Việt Nam Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Giải pháp cân bằng hệ thống làm sạch sơ bộ trong máy gặt đập liên hợp mini dạng treo Tác giả Khoa học và phát triển 2014
3 Thiết kế chế tạo máy thái rau củ quả cỡ nhỏ phục vụ chế biến thực phẩm Đồng tác giả   Kỷ yếu hội thảo câu lạc KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46 2015
4 Nghiên cứu tính toán thiết kế một số bộ phận máy cấy mạ non bốn hàng cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện Đồng tác giả   Tạp chí công nghiệp nông thôn 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gặt dải hàng liên kết với máy cày tay 2008 – 2009 Cấp Bộ trọng điểm Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng máy gặt đập liên hợp dạng treo cỡ nhỏ trên địa bàn Hà Nội 1/2013-12/2014 Đề tài cấp thành phố Hà Nội Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thái củ quả phục vụ chế biến thực phẩm 12/2013-12/2014 Đề tài cấp Học viện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan                                2014-2016 Đề tài cấp bộ Sắp nghiệm thu
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo một số máy chính phục vụ cơ giới hóa sản xuất khoai tây  2014-2016 Dự án SX thử nghiệm Sắp nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016
 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)