BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
2. Năm sinh: 1982                           3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ       Năm đạt học vị: 2010
5. Chức danh nghiên cứu: Đang làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.    Chức vụ:…………………………
6. Địa chỉ nhà riêng: 25 đường G, Tổ Vườn Dâu-Trâu Quỳ-Gia Lâm-Hà Nội.
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0915839726
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: quanghuynguyen82@yahoo.com
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Điện khí hóa nông nghiệp và nông thôn 2006
Thạc sỹ Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Điện khí hóa nông nghiệp và nông thôn 2010
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2006 – Nay Giảng viên BM Hệ Thống Điện Khoa Cơ Điện-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
       
       

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Virtual reference feedback tuning for cascade control system. Tác giả Journal of Robotics and Mechatronics – Japan. 2016
2        


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
 Nghiên cứu chế tạo mạch điện tử cho Robot tự động 2007-2008 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo Robot tham gia cuộc thi Robocon 2008 2008-2009 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình đánh giá một số loại Rơle số trong hệ thống bảo vệ lưới trung áp 2008-2009 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo Robot tham gia cuộc thi Robocon 2009 2009-2010 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình hệ thống báo động bằng chuông khi có các hành vi đột nhập nguy hiểm áp dụng cho nhà ở có diện tích nhỏ 2012-2013 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Quang Huy