BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tênNGUYỄN THỊ DUYÊN
2. Năm sinh:     20-09-1982 …………………..  3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:……………………………………….. Năm được phong học hàm:…………….
    Học vị: Thạc sỹ………………………………. Năm đạt học vị: 2009
5. Chức danh nghiên cứu: …………………….. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 47- Đường Y- HV Nông nghiệp Việt Nam……………………
7. Điện thoại: CQ: …………………  ; NR:  …………………… ; Mobile: 0973209445
8. Fax: ……………………………………………… Email: ntduyen@vnua.edu
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Điện nông nghiệp 2005
Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Điện khí hóa sản xuất NN&NT 2008

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Năm 2005 đến nay Giảng viên Khoa Cơ Điện HV Nông nghiệp Việt Nam

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
“Xây dựng mô hình đánh giá một số loại rơle số trong hệ thống bảo vệ
lưới trung áp”  (MS: T2008-05-20)
1/2009-12/2009 Đề tài  cấp học viện Đã nghiệm thu
Đánh giá, đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện Trường ĐH Nông nghiệp HN
(MS: T2012-05-09TĐ)
2012-2013 Đề tài cấp Học viện trọng điểm Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Hà Nội, ngày  28 tháng 11 năm 2016
 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Duyên