BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRANG
2. Năm sinh: 20/05/1987           3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm: Giảng viên              Năm được phong học hàm:
    Học vị:  Thạc sĩ               Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng: 502- D13, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 01688919335
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: ntttrang.cd@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí chế tạo máy 2011
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật Cơ khí 2015
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2012 – nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Qùy , Gia Lâm,
Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Mô phỏng số quá trình dập thủy cơ chi tiết dạng vỏ mỏng Tác giả Tạp trí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2016
2        


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo nắp ổ lăn bánh đè xích của máy kéo B2010 bằng công nghệ dập thủy lực. 2015-2016 Đề tài cấp Học viện Đã nghiệm thu
       


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội , ngày 01 tháng 12 năm 2016
 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)