BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Mẫu: 01-LLKH

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên:               Nguyễn Thị Tuyết Nhung
2. Năm sinh:    1986                                                    3. Nam/Nữ:    Nữ
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị:        Thạc sĩ                                                 Năm đạt học vị:           2016               
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng:   Thị trấn Trâu Quỳ – Gia lâm – Hà Nội                      
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 093 604 6662
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: tuyetnhungn@hotmail.com      
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông nghiệp HN Hệ thống điện 2009
Thạc sỹ ĐH Ruse – Bulgaria Kỹ thuật điện 2016
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      


11. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm … đến năm…)
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
9-2010 đến 12-2014 Giảng viên Bộ môn CSKTĐ ĐH Nông nghiệp HN
   01-2015 đến 07-2016 Du học ĐH Ruse Ruse – Bulgaria
   08-2016 đến nay Giảng viên Bộ môn CSKTĐ Học viện Nông nghiệp VN

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Bài báo: Thiết kế turbine gió công suất nhỏ Tác giả Giáo dục và xã hội 2020
2        


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Thiết kế và chế tạo bộ nguồn tự động sạc sử dụng năng lượng gió công suất dưới 500W (Chủ trì) 2019-2020 Đề tại cấp học viện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế mô hình phân loại sản phẩm ứng dụng điều khiển khí nén trong dây chuyền chế biến nông sản (Chủ trì) 2021 – 2021 Đề tài cấp trường do Việt Bỉ tài trợ Chưa nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
Người khai
(họ, tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Tuyết Nhung