BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THIẾT
2. Năm sinh: 12-8-1975…………………………………….. 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Giảng viên ……………………………………. Năm được phong học hàm: 1999
    Học vị: Tiến sỹ ……………………………………………. Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ: Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: P802 A3D1 Khu Đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0972120276
8. Fax: ……………………………………………………………. Email:  nxthiet@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện                                
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Công thôn 1997
Thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí nông nghiệp 1999
Tiến sỹ Trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp Dresden, CHLB Đức Cơ khí nông nghiệp 2008
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1999 đến nay Giảng viên
(Trưởng BM 2012 đến nay)
Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Kết quả nghiên cứu cắt gốc mía khi đốn lưu gốc Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 2002
2 Nghiên cứu động học và động lực học máy bạt gốc mía (theo nguyên lý có lưỡi cắt tích cực dao động lắc quanh một trục) Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 2002
3 Einluss der Dreschkorblänge und der Zuführwinkel auf die Leistung im Mehrtrommeldreschwerk Đồng tác giả Landtechnik 2008
4 Grain separation by the concave and remaining grain of a multiple cylinders threshing system Đồng tác giả Journal of Science and Development 2009
5 Research on combine machine for cutting old cassava trunks, gigging, pulling and piling up cassava roots on field Đồng tác giả Kỷ yếu Asian 2009
6 Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay vơ trong cơ cấu vơ – nén của máy nén rơm rĩnh tại Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 2010
7 Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 2011
8 Kết quả thí nghiệm xác định một số thông số phụ thuộc vào đặc tính cơ lý của rơm tươi trong quá trình cắt rơm. Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 12-2014, trang 27-35. 2014
9 Kết quả thí nghiệm đơn yếu tố của một số thông số của bộ phận cắt rơm liên hợp với máy đập lúa. Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển, Tập 11 số 5-2013, trang 735-744. 2014
10 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm gốc rạ. Tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 11-2013, tr. 21-26. 2013
11 Một số kết quả nghiên cứu cải tiến máy cấy lúa tự hành kiểu trải đẩy từ 2 khoảng cách khóm cấy sang 4 khoảng cách khóm. Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 12-2013, trang 47-52. 2013
12 Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về bộ phận băm thái rơm trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm thái rơm nhằm khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam. Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khó lần thứ III, 4/2013, tr. 1004- 1012. 2013

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành 2012 Cấp Bộ đã nghiệm thu- xếp loại tốt
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung 2006-2011 Nhà nước Đã nghiệm thu
Thiết kế chế tạo bộ phận băm thái rơm trong máy đập băm thái rơm liên hợp 2012 – 2013 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 2013 Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước KC.07/11-15 Đã nghiệm thu (khá)

16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Xuân Thiết