Chương trình học bổng chính phủ Ireland (GOI-IES) 2019/2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________________

Số: 11/TB-HTQT

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  _______________________________

                Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Thông báo

Chương trình học bổng chính phủ Ireland (GOI-IES) 2019/2020

 

Học bổng Chính phủ Ireland (GOI-IES) là học bổng quốc do Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học (HEA), Ireland quản lý, theo uỷ nhiệm của Bộ Giáo dục và Kỹ năng. Học bổng được lập ra trong Chiến lược giáo dục quốc tế 2010-2015 của Chính Phủ Ireland và mở rộng theo chiến lược “Đào tạo tại Ireland, Kết nối toàn cầu” 2016-2020.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1. Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ

2. Loại học bổng: Toàn phần 01 năm

3. Số lượng học bổng: 60 học bổng trên toàn thế giới

4. Tiêu chí:

Học bổng dành cho các ứng viên không phải công dân EU/EEA, ưu tiên các ứng viên đang trong quá trình nộp hồ sơ để học tập, nghiên cứu tại Ireland trong năm 2019-2020.

Ứng viên Học bổng Chính phủ Ireland phải điền đầy đủ toàn bộ những mục dưới đây trên công cụ nộp hồ sơ trực tuyến. Hệ thống tính điểm trên thang 100. Thí sinh phải đạt ít nhất 60 điểm mới được xét học bổng.

·    Bằng cấp chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm làm việc (40 điểm);

·    Thư giới thiệu bản thân (45 điểm) với nội dung bao gồm:

– Lợi ích của việc đạt Học bổng GOI-IES đối với ứng viên, với Ireland, và với Việt Nam;

– Ngoài vấn đề học tập, nghiên cứu, ứng viên sẽ làm gì để tăng cường việc trao đổi học thuật và văn hóa Ireland và nâng tầm nhận thức về học bổng GOI-IES trong Ireland và trên thế giới;

– Bày tỏ sự quan tâm lâu dài với Ireland cũng như cách quảng bá liên kết với Ireland trong và sau khi học tập tại Ireland.

·    Hai thư giới thiệu (15 điểm).

Trang web nộp hồ sơ trực tuyếnhttps://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

Hồ sơ dự tuyển của ứng viên phải thể hiện được những tiêu chí dưới đây:

·    Hồ sơ kết quả học tập, hoạt động cá nhân, kinh nghiệm làm việc, khả năng sáng tạo, vv. xuất sắc;

·    Kỹ năng giao tiếp tốt;

·    Tham gia các hoạt động xã hội (công việc nhân đạo, nghệ thuật, thể thao, vv.);

·    Lý do mà ứng viên muốn theo học tại Ireland, và tại sao GOI-IES phù hợp với mục tiêu lâu dài của ứng viên.

5. Quyền lợi Học bổng:

·    Học bổng €10,000 cho 01 năm học tập, nghiên cứu (bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt).

6. Thời hạn nộp hồ sơ: 29/03/2019 (17:00 giờ Ireland).

7. Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

Kết quả học bổng được công bố vào ngày 31/05/2019

Đặt câu hỏi về chương trình: email tới goi-ies@hea.ie trước 28/2/2019. Tất cả phần Hỏi&Đáp sẽ được đăng tại trang www.EurIreland.ie

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các giảng viên và sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển.

File đính kèm

Nơi nhận:

– Các khoa trong Học viện;

– Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thị Bích Liên