Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 549/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

 

                    

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng

 Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019)

Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng – trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019 (danh sách đính kèm) vào ngày 22-23/05/2019, tại Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) như sau:

Sáng thứ tư ngày 22/05/2019:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 1244/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 1), các khoa dưới đây:

– Chăn nuôi:

– Công nghệ sinh học:

– Công nghệ thông tin:

– Lý luận CT&XH:

– Nông học:

– Sư phạm và ngoại ngữ

126 sv

19 sv

32 sv

11 sv

172 sv

12 sv

+ Quyết định số 1241/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 2), các khoa:

– Chăn nuôi:

01 sv

+ Quyết định số 1243/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

– Nông học:

03 sv

* 9h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 9h20: Trao bằng tốt nghiệp. 

Chiều thứ tư ngày 22/05/2019:

* 13h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 1244/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 1), các khoa dưới đây:

– Công nghệ thực phẩm:

– Cơ điện:

– Kinh tế và PTNT:

– Thủy sản:

149 sv

72 sv

143 sv

18 sv

+ Quyết định số 1241/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 2), các khoa:

– Công nghệ thực phẩm:

05 sv

+ Quyết định số 1243/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

– Cơ điện:

04 sv

* 15h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 15h20: Trao bằng tốt nghiệp.

Sáng thứ năm ngày 23/05/2019:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 1244/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 1), các khoa dưới đây:

– Môi trường:

– Quản lý đất đai:

– Kế toán và QTKD

– Thú y:

81 sv

71 sv

40 sv

206 sv

+ Quyết định số 1241/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Đại học – Bằng 2), các khoa:

– Kế toán và QTKD:

– Thú y:

03 sv

02 sv

+ Quyết định số 1243/QĐ-HVN ngày 12/04/2019 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

– Quản lý đất đai:

– Thú y:

05 sv

38 sv

* 9h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 9h20: Trao bằng tốt nghiệp.

Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân đến đúng giờ để buổi lễ phát bằng được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các Đơn vị trong Học viện trước ngày 15/05/2019.

Ban Tài chính kế toán, Đoàn thanh niên, Bộ phận Ký túc xá – Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện, Ban chỉ huy quân sự Học viện và các Khoa chuyên môn gửi danh sách sinh viên còn nợ những khoản mục mà đơn vị phụ trách về ban CTCT&CTSV trước ngày 17/05/2019. Ban CTCT&CTSV gửi danh sách tổng hợp những sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng về ban Quản lý đào tạo trước ngày 21/05/2019. Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 – P121 Nhà hành chính) vào các  ngày  thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc học viện).

Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.          

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

– Các khoa có SV nhận Bằng;

– Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi lễ;

– Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (4)

GS.TS. Nguyễn Thị Lan (đã ký)