Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2020

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 1712/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

                      

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng

Hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2020)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 như sau:

1/Thời gian: sáng thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020

– 07h30: Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp trên có mặt và ký nhận bằng vào sổ nhận bằng.

– 08h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

2/Địa điểm: Hội trường A (ND207) – Giảng đường Nguyễn Đăng

Học viện thông báo để tân kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 (danh sách kèm theo) biết và đến nhận bằng đầy đủ.

Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y đến đúng giờ để buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2020 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các đơn vị trong Học viện trước ngày 27/10/2020.

Ban Tài chính kế toán, Đoàn thanh niên, Bộ phận Ký túc xá – Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện, Trung tâm kỹ năng mềm và các Khoa chuyên môn gửi danh sách sinh viên còn nợ những khoản mục mà đơn vị phụ trách về ban CTCT&CTSV trước ngày 28/10/2020. Ban CTCT&CTSV gửi danh sách tổng hợp những sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng về ban Quản lý đào tạo trước ngày 29/10/2020. Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Trường hợp nhận bằng thay, người nhận phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và chứng minh nhân dân của người đi nhận thay (bản gốc và bản photocopy).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 7 – P121 Nhà hành chính) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc Học viện).

Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban, Trung tâm liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên. 

Nơi nhận:

– Các khoa có SV nhận Bằng;

– Ban CTCT&CTSV, CSVC, VPHV

– Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (5)

                                                        KT. GIÁM ĐỐC

                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                          (đã ký)

                                                             Phạm Văn Cường