Bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023 (Thông báo lần 4)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
___________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________
Số: 1213/HVN-TCKT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

                             

THÔNG BÁO
V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023
 (Thông báo lần 4)
 

Theo các Thông báo: số 745/HVN-TCKT ngày 27/4/2023; Số 941/HVN-TCKT ngày 26/5/2023; và Số 982/HVN-TCKT ngày 02/6/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2022-2023, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 09/6/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.
Trên cơ sở xem xét điều kiện, hoàn cảnh của các sinh viên và học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện thông báo bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2022-2023 như sau:
– Sinh viên và học viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản thu học phí mở tại ngân hàng Vietinbank) trước 16 giờ 00 ngày 20/6/2023. Học viện sẽ tổ chức thu lần duy nhất còn lại vào lúc 16 giờ 00 ngày 20/6/2023 (thứ 3).
– Những sinh viên và học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2022-2023 trong lần thu bổ sung này chỉ được dự thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ ngày 21/6/2023 (không được dự thi kết thúc các học phần có lịch thi trước ngày 21/6/2023).
– Đối với những sinh viên và học viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2022-2023 trong lần thu bổ sung này sẽ KHÔNG được dự thi kết thúc các học phần Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023 và KHÔNG được đăng ký các học phần ở học kì tiếp theo.
Sinh viên và học viên xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 745/HVN-TCKT ngày 27/4/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:
https://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=426:2023-04-28-09-59-29&catid=34:thong-bao&Itemid=1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!
 

Nơi nhận:
– SV, HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (để thực hiện);
– Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);
– Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;
– BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;
– Lưu VT, TCKT (NTTD).
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TC&KT
 
 
 
 
Trần Quang Trung