Chương trình học bổng SEED dành cho công dân ASEAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 03/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SEED DÀNH CHO CÔNG DÂN ASEAN

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN (The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development – SEED) là một chương trình học bổng nhằm giúp giảm tỷ lệ đói nghèo tại các nước đang phát triển trong khối ASEAN do chính phủ Canada tài trợ, nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững vào năm 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) của Liên Hiệp Quốc.

Học bổng SEED được tài trợ bởi Bộ ngoại giao Canada, các trường tại Canada sẽ được phân bổ học bổng và trao tận tay cho người được nhận. Mức học bổng sẽ giao động tùy thuộc vào thời gian học tập và nghiên cứu, cấp học…theo đó:

·   $10,200 cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại đại học (Master và PhD)

·   CAD $12,700 cho sinh viên sau đại học (Master và Phd) với thời gian học tập và nghiên cứu 5 tới 6 tháng.

·   CAD $15,900 cho sinh viên đại học và cao đẳng với thời gian học tập và nghiên cứu 8 tháng hoặc 2 học kỳ

Để tham gia Chương trình này, các ứng viên cần phải liên hệ với các trường phía Canada để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu vì các trường Canada là đơn vị phải nộp hồ sơ cho các ứng viên. Hạn nộp hồ sơ của các trường Canada: 05/3/2019.

Hiện tại, Học viện đã nhận được thông báo Đại học Saskatchewan sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình học bổng này. Thông tin về Đại học Saskatchewan tại https://www.usask.ca/. Ứng viên có thể liên hệ với Đại học Saskatchewan (email  study.abroad@usask.ca) hoặc Ban HTQT nếu cần hỗ trợ (email:  htqt@vnua.edu.vn, và cc:  lttphuong@vnua.edu.vn).

Thông tin chi tiết về học bổng SEED, xem tại: https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng.

Ban HTQT trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

– Tổ thư ký;

– Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy