CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP  HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013 

            Kính gửi            Ban cán sự các lớp sinh viên

                                     Sinh viên khoa Cơ Điện

                Thực hiện công văn số 1099/CV-NNH-CTCT&CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Nhà trường về việc thu BHYT sinh viên năm học 2013 – 2014, cho đến thời điểm ngày 30/9/2013 nhiều sinh viên trong Khoa chưa đóng BHYT năm học 2013 – 2014.

                Ban chủ nhiệm khoa thông báo cho sinh viên Khoa chưa đóng bảo hiểm y tế năm hoc 2013 – 2014 nghiêm túc thực hiện đóng BHYT cho năm học 2013 – 2014 trước ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại trạm Y tế Trường.

                                                                                                                                      TM BCN Khoa

                                                                                                                                   TS. Ngô Trí Dương