Cung cấp thông tin về Cán sự các lớp sinh viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

 Số: 29/CV-CTCT&CTSV

V/v cung cấp thông tin ban cán sự lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên, phục vụ công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên theo hướng dân chủ, công bằng, thực chất, đơn giản và hiệu quả, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị Quý đơn vị, Quý thầy cô lãnh đạo chỉ đạo việc cung cấp thông tin về Cán sự các lớp sinh viên theo mẫu.

Cán sự gồm: Lãnh đạo lớp (lớp trưởng, các lớp phó) và lãnh đạo đoàn (bí thư, phó bí thư, ủy viên chi đoàn);

Danh sách sinh viên xin gửi về Ban CTCT&CTSV, P101 nhà hành chính. Bản mềm gửi về email vvtuan@vnua.edu.vn (024.6261.7503) và tmduc@vnua.edu.vn (024.6261.7528).

Thời hạn gửi thông tin: Trước ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Ban CTCT&CTSV xin trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:

–    Như trên.

–   Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(15).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Vũ Văn Tuấn