Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

Số:1252/TB-HVN

_____________________

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2020

 THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo QĐ số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc đại học các khóa  trong học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ quyết định số 1523/QĐ-HVN ngày 07/05/2019 về việc Phê duyệt đề án “Đổi mới đăng ký học phần cho sinh viên” của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19;

Học viện thông báo kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Chuẩn bị

Sinh viên xem TKB các học phần được mở trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 trên website www.daotao.vnua.edu.vn từ ngày 07 – 09/8/2020 để lập kế hoạch học tập trước khi đăng ký học phần.

2. Đăng ký học phần

2.1 Đăng ký học phần đối với sinh viên trong tiến trình đào tạo

– Đợt 1: Sinh viên đăng ký học phần mở theo đúng lớp hành chính (Sinh viên được phép đăng ký và hủy học phần đã đăng ký theo đúng lớp hành chính; Sinh viên không được phép đăng ký các học phần mở cho lớp khác).

+ Khóa 63, 64 đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 10 – 12/8/2020.

+ Khóa 61 ngành đào tạo 5 năm và khoá 62 đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 13 – 15/8/2020.

– Đợt 2: Đăng ký bổ sung (Sinh viên được phép đăng ký và hủy học phần đã đăng ký theo đúng lớp hành chính; Sinh viên không được phép đăng ký các học phần mở cho lớp khác và không được huỷ các học phần đã đăng ký đợt 1).

+ Khoá 64, 63 đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 24 – 25/8/2020.

+ Khóa 61 ngành đào tạo 5 năm và khoá 62 đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 26 – 27/08/2020

– Đợt 3: Đăng ký các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm, tin học chuẩn đầu ra từ 7h30 đến 24h ngày 04 – 06/9/2020.  

Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trên website www.daotao.vnua.edu.vn từ ngày 10/09/2020 để biết thời khóa biểu cá nhân học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

2.2 Đăng ký học phần đối với sinh viên ngoài tiến trình đào tạo, sinh viên có nguyện vọng học lại, học cải thiện, học vượt

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng mở lớp:

– Đăng ký nguyện vọng mở lớp học trong giờ hành chính dành cho sinh viên ngoài tiến trình đào tạo: Từ 7h30 đến 24h ngày 9 – 10/09/2020.

– Đăng ký nguyện vọng mở lớp học ngoài giờ hành chính và cuối tuần đối với sinh viên ngoài tiến trình đào tạo, sinh viên có nguyện vọng học lại, học cải thiện, học vượt: Từ 7h30 đến 24h ngày 12 – 13/09/2020.

Bước 2: Đăng ký học phần mở theo nguyện vọng:

Học viện căn cứ vào số lượng sinh viên có nguyện vọng mở lớp ở bước 1 để bố trí giảng viên, phòng học, phòng thực hành và xếp thời khoá biểu lớp học theo nguyện vọng. Sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không được đăng ký các học phần mở theo nguyện vọng. Học viện sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký học phần đối với các lớp này sau.

3. Những vấn đề cần lưu ý

– Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến qua mạng wifi tại các khu giảng đường hoặc sử dụng máy tính có nối mạng LAN tại phòng máy tính của các khoa từ tiết 1 đến tiết 10 hàng ngày để đăng ký học phần.

– Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 

+ Nhấn nút LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.  

+ Nhấn nút THOÁT khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập. 

+ Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký. 

Học viện yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

– Sinh viên toàn Học viện

– Các khoa;

– Ban CTCT&CTSV;

– Lưu QLĐT, NHVIET(17);

                                                        KT. GIÁM ĐỐC

                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                         (đã ký)

                                                             GS.TS. Phạm Văn Cường