Đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 ____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ____________________

Số: 226 /TB-QLĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

     (Về việc đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2019-2020)

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo QĐ số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc ĐH/CĐ các khóa  trong học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 1523/QĐ-HVN ngày 07/05/2019 về việc Phê duyệt đề án “Đổi mới đăng ký học phần cho sinh viên” của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Chuẩn bị: Sinh viên xem TKB các học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 trên website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 29/11/2019 đến ngày 30/11/2019 để lập kế hoạch học tập trước khi đăng ký học phần.

2. Thời gian đăng ký chia thành 3 đợt, như sau:

Đợt 1: Sinh viên đăng ký học phần mở theo đúng lớp hành chính: (Sinh viên được phép đăng ký và  hủy học phần đã đăng ký các học phần mở theo đúng lớp hành chính; Sinh viên không được phép đăng ký các học phần mở cho lớp khác).

– Khóa 63, 64 đăng ký từ 7h đến 24h ngày 01/12/2019 đến  ngày 04/12/2019.

– Các khóa còn lại đăng ký từ 7h đến 24h ngày 05/12/2019 đến ngày 08/12/2019.

Đợt 2: Sinh viên được phép đăng ký và hủy học phần đã đăng ký với các học phần mở cho lớp, khóa khác; không được hủy các học phần đã đăng ký trong đợt 1.

– Từ khóa 61 trở về trước đăng ký từ 7h đến 24h ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019.

– Khóa 62, 63, 64 đăng ký từ 7h đến 24h ngày 13/12/2019 đến ngày  15/12/2019.

Đợt 3: Đăng ký bổ sung (Sinh viên được phép đăng ký và hủy học phần đã đăng ký các học phần mở cho các lớp, khóa khác; không được hủy các học phần đã đăng ký trong đợt 1 và đợt 2).

– Sinh viên đăng ký từ 7h đến 24h ngày 20/12/2019 đến ngày  22/12/2019.

3. Kết quả: Sinh  viên kiểm tra kết quả đăng ký trên website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 28/12/2019 để biết thời khóa biểu cá nhân học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

4. Những vấn đề cần lưu ý:

– Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến qua mạng wifi tại các khu giảng đường hoặc sử dụng máy tính có nối mạng LAN tại phòng máy tính của các khoa (xem chi tiết) từ tiết 1 đến tiết 10 hàng ngày để đăng ký học phần.

– Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 

+ Nhấn nút LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.

+ Nhấn nút THOÁT khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập.

+ Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

– Sinh viên toàn Học viện

– Các khoa;

– Ban CTCT & CTSV;

– Lưu QLĐT , NHVIET(17);

                                                  TRƯỞNG BAN

                                                            TS. Nguyễn Viết Đăng