Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 1249/HVN-CTCT&CTSV

V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Học kỳ 2 năm học 2018-2019

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         _____________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:               – Ban Chủ nhiệm các Khoa;

                                                     – Ban Tài chính và Kế toán;

                                                      – Ban Quản lý đào tạo;

                                                      – Văn phòng Học viện;

                                                     – Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của;

                                                      – BCH Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên Học viện

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-HVN ngày 01/3/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Hướng dẫn quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kể từ năm học 2015-2016;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018–2019 được kịp thời, chính xác, đúng quy định, Giám đốc Học viện yêu cầu:

1. Các Ban, Văn phòng Học viện (quản lý KTX), Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện tổng hợp danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật học kỳ 2 năm học 2018–2019 gửi về các Khoa chuyên môn trước ngày 12/9/2019.

2. Ban Quản lý đào tạo cấp danh sách kết quả học tập của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018–2019 tới các Khoa và Ban CTCT&CTSV trước ngày 10/9/2019 để phục vụ công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

3. Các Khoa căn cứ kết quả học tập (do Ban Quản lý đào tạo cấp) và danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật học kỳ 2 năm học 2018–2019 của các đơn vị để chỉ đạo và hướng dẫn các lớp sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, lập danh sách điểm rèn luyện của sinh viên (theo “Mẫu khoa” trong biểu mẫu đính kèm) gửi về Ban CTCT&CTSV (phòng 101 Nhà Hành chính) trước ngày 26/9/2019. Bản mềm gửi về email:  tmduc@vnua.edu.vn.

3. Ban CTCT&CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện trước ngày 30/9/2019. Kết quả rèn luyện là căn cứ bình xét thi đua khen thưởng và xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Giám đốc Học viện yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, các Ban, Văn phòng Học viện, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện đúng quy trình, nội dung và thời gian quy định./. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(22).

                 TL.GIÁM ĐỐC

                KT.TRƯỞNG BAN

              (Đã ký)

               Dương Thành Huân