Danh sách đề nghị xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua cho sinh viên học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022 cho sinh viên

Khoa Cơ – Điện thông báo danh sách đề nghị xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua cho sinh viên học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:
1. Danh sách đề nghị Học viện xét cấp học bổng khuyến khích học tập xét trên các tiêu chí:
– Sinh viên đại học các khoá 63(Dành cho các ngành học 5 năm), 64, 65, 66;
– Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2021-2022 đạt từ 2,50 trở lên;
– Không có học phần bị điểm F;
– Tích luỹ tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;
– Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 2 năm học 2021-2022.
Do quỹ học bổng Học viện cấp cho Khoa có hạn, số lượng sinh viên có kết quả học tập đủ điều kiện nhưng không thể được cấp hết HB. Nếu Học viện cấp thêm HB, các SV dự bị sẽ được thông báo sau.
Link danh sách:
2. Danh sách đề nghị Học viện xét cấp các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho sinh viên có thành tích trong học tập Xuất sắc và Giỏi theo các tiêu chí:
– Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học phải có đủ các điều kiện sau:
+ Kết quả học tập năm học 2021-2022 ≥ 3.6 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);
+ Xếp loại rèn luyện năm học 2021-2022 đạt loại Xuất sắc;
+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.
– Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học phải có đủ các điều kiện sau:
+ Kết quả học tập năm học 2021-2022 ≥ 3.2 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);
+ Xếp loại rèn luyện năm học 2021-2022 đạt từ loại Tốt trở lên;
+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên..
Mọi thắc mắc về danh sách liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh Ngân – Trợ lý Khoa, SDT/Zalo: 039.522.1977 trước 17h00 ngày 14/11/2022.