Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và danh sách khen thưởng sinh viên năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch 497/KH-HVN ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Học viện về việc đánh giá kết quả rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập, chế độ chính sách sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-HVN ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2019–2020;

Ban CTCT&CTSV công bố danh sách dự kiến như sau:

Ban CTCT&CTSV thông báo tới toàn thể sinh viên Học viện kiểm tra danh sách trên, nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với cán bộ Trợ lý phụ trách của Khoa (tại Văn phòng Khoa của mình) trước 12h00 thứ 2 ngày 07 tháng 12 năm 2020 để được xem xét giải quyết.