Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
____________________
Số: 197/TB-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 2790/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của  Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả học tập năm học 2018-2019;

Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên  dự kiến bị cảnh báo kết quả học tập năm học 2018-2019 vì lí do học lực (danh sách đính kèm).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra kỹ thông tin cá nhân. Mọi thắc mắc sinh viên nộp đơn tại Ban Quản lý đào tạo (bàn số 6 phòng 121 – Nhà hành chính). Thời gian nộp đơn: trong giờ hành chính từ ngày 30/10/2019 đến trước 17 giờ ngày 11/11/2019.

 

               KT. TRƯỞNG BAN

               PHÓ TRƯỞNG BAN

             (đã ký)

              Nguyễn Quang Tự