Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2

hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2020

 

 Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết quả học tập và đơn xin xét tốt nghiệp sớm đợt tháng 03/2020 của sinh viên;

Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2020 (Danh sách kèm theo ).

Ban quản lý đào tạo yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, ngành học, điểm trung bình tích luỹ toàn khóa, xếp loại tốt nghiệp). Sinh viên cần đính chính về thông tin trong danh sách xét tốt nghiệp dự kiến (nếu có) gửi thông tin đính chính (gửi kèm ảnh chụp thẻ sinh viên/CMND/Thẻ CCCD) về Ban Quản lý đào tạo (qua email: nttrung@vnua.edu.vn) trước 16 giờ 00 ngày 14/05/2020.

Ban Quản lý đào tạo yêu cầu sinh viên thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.

 

                                                                                                                             PHÓ BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                        NGUYỄN QUANG TỰ