Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 07 năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 ________________

Số: 66/TB-QLĐT

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

________________

              Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành2,  CĐ

hệ chính quy đợt tháng 07 năm 2019

Căn cứ Quy định dạy và học Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 và Quyết định số 2790/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Học viện họp ngày 02/08/2019.

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

– Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy (xem danh sách đính kèm);

– Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp được nhận 01 bản trích sao Quyết định công nhận tốt nghiệp và 01 bảng điểm toàn khóa (sinh viên nhận tại văn phòng Khoa sau ngày 16/09/2019);

– Lễ Bế giảng – trao Bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2019 sẽ được Học viện thông báo trên Website: http://www.vnua.edu.vn;

–  Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, đề nghị sinh viên hoàn tất (nộp học phí, trả sách thư viện, trả các dụng cụ thiết bị mượn của bộ môn, Khoa… nếu có);

– Sinh viên có nhu cầu lấy Quyết định tốt nghiệp bản trích sao và bảng điểm toàn khóa phục vụ cho công việc cá nhân, đăng ký tại phòng 121 ban Quản lý đào tạo, nhà Hành chính, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

Nơi nhận:

– Các Khoa;

– Lưu ban QLĐT;

              TRƯỞNG BAN

                (Đã ký)

                Nguyễn Viết Đăng