Danh sách sinh viên hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: 20/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

     THÔNG BÁO

V/v danh sách sinh viên hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quả lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, trợ trợ chi phí học tập, giá dihcj vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quy định về chính sách ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số;

Căn cứ thông báo số 39/TB-CTCT&CTSV ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2021 đối với sinh viên;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 tra cứu tại đường link: http://tracuu.vnua.edu.vn/trocap.php

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng 101 – Nhà hành chính trước 12h00 ngày 24/12/2021.

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Dương Thành Huân