Đốc thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 – 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số : 24/HVN-TCKT

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ______________________

           Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đốc thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng

trong kì hè, năm học 2018 – 2019

 

Học kì hè, năm học 2018 –2019, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến hết ngày 11 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có sinh viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì hè, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 13/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019.

Sau ngày 18/06/2019, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học kì hè.

Học viện đã cập nhật kết quả học phí đến hết ngày 12/06/2019. Sinh viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

Hình thức nộp tiền học phí

+ Nộp bằng chuyển khoản (nộp tiền qua tài khoản Vietinbank của sinh viên);

+ Tất cả sinh viên hệ đại học và sinh viên hệ cao đẳng có đăng kí học hè và sinh viên còn tồn nợ học phí của các kỳ trước.

+ Học viện chỉ thực hiện thu tiền qua Tài khoản sinh viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (Vietinbank Chương Dương). Do vậy, sinh viên cần kiểm tra học phí của mình.

+ Cách thức thu tiền qua Tài khoản cá nhân, sinh viên cần làm các thủ tục sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019, sinh viên chuyển tiền vào Tài khoản cá nhân (Tài khoản của sinh viên) mở tại Vietinbank Chương Dương để Học viện thực hiện thu tiền học phí của sinh viên. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí vào một lần (với mỗi sinh viên). Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong Tài khoản của sinh viên (vào thời điểm Học viện thu) phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ³ Tổng số học phí đăng ký trong kì hè + Học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + 50.000 đồng

Trong đó:

Tổng số học phí đăng kí trong kì hè  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí tương ứng với môn học đó

(Mức học phí thực hiện theo Quyết định số Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 01/08/2018; Quyết định số 4226/QĐ-HVN ngày 29/11/2018 và Quyết định số 4806/QĐ-HVN ngày 28/12/2018  về mức thu học phí năm học 2018 – 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

50.000 đồng là số tiền cần để duy trì tài khoản tối thiểu, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên cần nộp thêm tiền ngoài tiền học phí cần có thêm ít nhất 50.000 đồng trong tài khoản để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký (ví dụ in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, …). Các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ).

Trực tiếp sinh viên hoặc người nhà sinh viên có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch với các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,…. (Sinh viên chú ý giao dịch từ các ngân hàng khác phải có đủ thời gian thì tiền mới chuyển về tài khoản của sinh viên tại Vietinbank)

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản nếu thiếu 1 đồng (bao gồm cả tiền duy trì tài khoản) hoặc không đúng thời gian trên, thì Học viện không thu được tiền học phí của sinh viên. Yêu cầu tất cả sinh viên thuộc đối tượng đăng kí học hè thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Sau thời gian trên, sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và Học viện không giải quyết bổ sung cho các trường hợp này.

Kiểm tra học phí, kết quả thu học phí, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ website http://daotao.vnua.edu.vn/.  Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên. Các thông báo liên quan đến học phí, sinh viên có thể tham khảo tại http://daotao.vnua.edu.vn/ và http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương  của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV;

– Đoàn Thanh niên HV, Hội sinh viên HV;

– Lưu Ban TC & KT;

             TL. GIÁM ĐỐC

             TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

 

           Phạm Văn Hùng