Đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên (bổ sung) năm 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 01/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên (bổ sung) năm 2021

 

Công văn 2644/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2021 như sau:

1.   Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2021

Sinh viên có đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 và đã hết hạn thẻ BHYT tham gia theo diện sinh viên tại Học viện.

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

v  Mức 1: 5 tháng đối với sinh viên hết thời gian đào tạo chính thức từ năm 2021 về trước.

– Số tiền: 234.675 VNĐ/sinh viên

– Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/02/2021 – 30/06/2021.

v  Mức 2: 11 tháng đối với sinh viên còn thời gian đào tạo chính thức từ năm 2022 trở đi.

– Số tiền: 516.285 VNĐ/sinh viên

– Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/02/2021 – 31/12/2021.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

4. Thời gian thu tiền bổ sung: Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 28/1/2021

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Lưu ý: Mọi sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng chính sách hoặc mua tự nguyện theo hộ gia đình trong năm 2021 nếu bị quét tiền hoặc sinh viên sử dụng thẻ của Học viện nhưng không thấy bị quét tiền đề nghị báo ngay về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được giải quyết.

Tất cả thẻ BHYT của sinh viên đóng tháng 12 năm 2020 đã được BHXH Huyện Gia Lâm gia hạn trên hệ thống BHXH toàn quốc, sinh viên có thể tự tra cứu kiểm tra hạn thẻ của mình tại đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx. Sinh viên bị mất, hỏng, thất lạc thẻ BHYT cũ, đề nghị cấp lại tại P101 Nhà hành chính.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân