Đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2021

 

Công văn 2644/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2021 như sau:

1.   Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2021

Sinh viên đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 chưa tham gia BHYT năm 2020 và sinh viên có thẻ BHYT sẽ hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

v  Mức 1: 6 tháng đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

– Số tiền: 281.610 VNĐ/sinh viên

– Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2021 – 30/06/2021.

v  Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên còn thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

– Số tiền: 563.220 VNĐ/sinh viên

– Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2021 – 31/12/2021.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 21/12/2020

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Lưu ý: Sinh viên K65 và sinh viên đã có thẻ BHYT còn hạn trong năm 2021 sẽ không phải đóng tiền trong đợt thông báo này. Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn năm 2021 (trong danh sách đính kèm) mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại ngay về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được giải quyết.

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

 

 

Dương Thành Huân