Đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên tháng 6 năm 2023

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN CTCT&CTSV
_________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
Số: 03/TB-CTCT&CTSV Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên tháng 6 năm 2023
 

Căn cứ Công văn 3539/BHXH-QLT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2023;
1. Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2023
Sinh viên đăng ký môn học trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 có thẻ BHYT đã hết hạn trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.
2. Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)
– Số tiền: 281.610 VNĐ/sinh viên (Tương ứng mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng)
– Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/7/2023 – 31/12/2023
3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản ngân hàng của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương dùng để nộp học phí.
4. Thời gian gia hạn thu tiền: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 22/6/2023
5. Tổ chức thực hiện
Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.
Lưu ý: Hiện nay, thẻ BHYT điện tử có giá trị sử dụng tương đương với thẻ BHYT bản cứng, Học viện đề nghị sinh viên tra cứu mã BHXH và cài đặt thẻ BHYT điện tử thông qua app VssID của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hướng dẫn tại cài đặt tại đây)
Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được giải quyết.

Nơi nhận:
-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;
-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


 
Dương Thành Huân