Gia hạn đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Khóa 64

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 ______________________

Số: 14 /TB – QLĐT                                             Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Khóa 64

Căn cứ thông báo số 71/TB-HVN, ngày 20/01/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64;

Căn cứ thông báo 174/HVN – VP, ngày 18/02/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học đến hết 01/03/2020 vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp di virus corona gây ra.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64 đến 17h00 ngày 13/03/2020.

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, sinh viên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Các Khoa có SV xét chuyên ngành;

– Lưu VT, QLĐT, TH(9).

 

 

 

 

                                          TL. GIÁM ĐỐC

                                         KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

                                       Đã ký

                              Nguyễn Quang Tự