Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

     HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 49/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo lần 2) 

 

Theo Thông báo số 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 46/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ sinh viên khóa 66, lịch thu tiền học phí được thông báo riêng). Nhưng khi hết hạn nộp học phí (15/12), vẫn còn một số sinh viên do nhiều lý do chưa hoàn thành học phí và có mong muốn nộp học phí. Thể theo nguyện vọng của các sinh viên này, Học viện gia hạn lịch thu học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021 (thứ 2).

SV kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã SV).

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, SV xem chi tiết trong Thông báo 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-dot-2-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-52117

Sau thời hạn trên (16 giờ 00 ngày 27/12/2021), sinh viên chưa nộp đủ học phí Học kì I sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần Học kì I năm học 2021 – 2022.

Đề nghị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận:

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

– Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

(đã kí)

PGS.TS. Phạm Văn Hùng