Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 22/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021      

 

Theo Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 của Ban Tài chính và Kế toán, lịch thu tiền học phí học kì 2, năm học 2020-2021 đến hết ngày 31/05/2021. Nay do tình hình dịch Covid 19 đang còn phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, nhiều xã/huyện của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phải cách ly y tế nên khó khăn trong việc đi lại và đồng thời ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, thực hành, thực tập một số học phần của sinh viên. Do vậy, sinh viên có thay đổi đăng ký bổ sung hoặc hủy một số học phần cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Học viên thông báo:

Đối với sinh viên có thay đổi học phí do hủy hoặc đăng ký bổ sung một số học phần đề nghị sinh viên kiểm tra lại học phí phải đóng tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV). Nếu học phí phải đóng lớn hơn số học phí đã đóng, đề nghị sinh viên nộp tiền bổ sung vào tài khoản để Học viện thu bổ sung. Nếu sinh viên đã nộp vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ đối trừ vào học phí phải đóng của kì học tiếp theo.

Đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên).

Học viện gia hạn nộp tiền học phí học kì 2, năm học 2020-2021 đến 16g00 ngày 05/07/2021.

 Tất cả các nội dung khác, đề nghị sinh viên đọc Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 tại địa chỉ sau: https://vnua.edu.vn/ thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-hoc-ki-2-nam-hoc-2020-2021-51434;

Riêng lớp đặc biệt: Đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học tại Học viện có nhu cầu học lớp đặc biệt cần liên hệ Ban Quản lý Đào tạo cho phép và sắp xếp lớp và thực hiện theo hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản nợ cũ (nếu có).

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn;

– Ban TCKT;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng