Gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: 05/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

         Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020

đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-CTCT&CTSV ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên về việc nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Căn cứ Thông báo số 153/HVN-VP ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Học viện về việc tiếp tục nghỉ học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc các đối tượng gia đình hộ nghèo; hộ cận nghèo để tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021.

– Thời hạn gia hạn nộp hồ sơ: 12h00 ngày 13/03/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng các Khoa.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết thời gian gia hạn để thu nhận hồ sơ, lập danh sách (mẫu 01 ) gửi về Phòng 101 – Nhà hành chính trước 17/03/2020.

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

                                                                        KT. TRƯỞNG BAN

                                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

                                                                      TS. Dương Thành Huân