Học bổng Dean Family của Trung tâm AICAT ARAVA – Israel

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 01/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v Học bổng Dean Family của Trung tâm AICAT ARAVA – Israel 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo thực hành nông nghiệp tại Israel hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty OLECO (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm Aicat Arava – Israel thông báo tài trợ học bổng Dean Family như sau:

Số lượng học bổng: 50 suất

Trị giá học bổng: Cao nhất là 5.000 đô la Mỹ/suất

Đối tượng dự tuyển:

–      Nhóm sinh viên hoặc cựu sinh viên từ 02 người trở lên;

–      Là sinh viên năm thứ hai trở đi;

–      Đã hoặc đang thực tập tại Trung tâm AICAT ARAVA

–     Có dự án, kế hoạch sáng tạo khởi nghiệp như kinh doanh nông nghiệp, thành lập trang trại đảm bảo tính khả thi và phát triển tại Việt Nam (dự án sẽ được thông qua đánh giá của tư vấn phía nhà tài trợ).

Thời gian đăng ký dự tuyển đợt đầu tiên: Trước ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Hồ sơ dự tuyển: Liên hệ Công ty OLECO để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Ông Hoàng Trọng Nam, Phòng Hợp tác lao động quốc tế, Công ty CP Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động(OLECO), Km16 – Quốc Lộ 1A – Duyên Thái – Thường Tín – Hà Nội, Tel: 043.6811708- Mobile: 0915.982119 – 0389.191084 Fax: 043.8611334, Email: hoangtrongnam84@gmail.com).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./. 

 

Nơi nhận:

– Các khoa;

– Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Lê Thị Bích Liên