Hướng dẫn đăng ký giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN
***
 Bước 1: Đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính.
Link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…
 Bước 2: Tải các mẫu văn bản cần xin xác nhận
Link: http://ctsv.vnua.edu.vn/danh-muc/bieu-mau-25.html
 Bước 3: Tra cứu kết quả giải quyết
Link: https://docs.google.com/…/17sbIjnezGe11sWfYtq…/edit…
Xem video hướng dẫn tại:
https://youtu.be/Lj2pHW_hWO4