Kế hoạch học lại, học bổ sung tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

___________________

Số: 07/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch học lại, học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo:

Lịch học lại, bổ sung Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 đối với các sinh viên chưa học, chưa làm bài thu hoạch, bài thu hoạch chưa đạt cụ thể như sau:

❖ Địa điểm: Hội trường A (NĐ 207)
❖ Ngày 27/3/2021
✓ Sáng (7h30 – 11h30): Sinh viên K65 (Danh sách: https://bitly.com.vn/zbf3za)
✓ Chiều (13h30-17h30): Sinh viên khóa cũ khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (Danh sách: https://bitly.com.vn/260diq)
❖ Ngày 28/3/2021:
✓ Sáng (7h30 – 11h30): Sinh viên khóa cũ khoa Chăn nuôi, Cơ – Điện, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm (Danh sáchhttps://bitly.com.vn/7otklv
✓ Chiều (13h30-17h30): Sinh viên khóa cũ khoa Kinh tế và PTNT, Môi 
trường, Nông học, Quản lý đất đai, Sư phạm và Ngoại ngữ, Thú y, Thủy sản (Danh 
sách https://bitly.com.vn/6w4vim)

Mọi thắc mắc liên quan (nêu có) sinh viên liên lạc tới phòng 104 Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7542) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

– Sinh viên học lại, Quản trị mạng (đăng web);

– Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn