Kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp ngành KTCK, KTĐ khóa 53 – ĐỢT II

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

KHOA CƠ – ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 21 tháng 01  năm 2013

KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH KTCK, KTĐ KHOÁ 53 – ĐỢT II

 

            Căn cứ vào các quy định về dạy và học áp dụng cho các lớp hệ Chính quy đào tạo theo Học chế tín chỉ, Khoa Cơ – Điện lập kế hoạch thực tập và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá 53 ngành Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện – điện tử như sau:

1.      28/1: Sinh viên nhận đề tài tốt nghiệp tại các bộ môn

2.      Từ  28/1– 30/5/2013 : Sinh viên thực tập tốt nghiệp

3.      Ngày 3/6/2013: Sinh viên nộp báo cáo khoá luận tốt nghiệp

4.      Từ 3/6 – 6/6/2013: Các bộ môn chấm khoá luận tốt nghiệp

5.      Ngày 7/6/2013: Các bộ môn nộp điểm chấm khoá luận tốt nghiệp của thầy hướng dẫn và thầy phản biện cho Trợ lý đào tạo đại học khoa

6.      Từ 10/6/2013 – 13/6/2013: Khoa xét điều kiện bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

7.        Từ 17/6 – 22/6/2013: Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Nơi nhận:

–          Lưu VPK, các bộ môn

–          Các lớp KTCK, KTD khoá 53