Kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp ngành KTCK, KTĐ khóa 54 đợt 1

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

KHOA  CƠ-ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            Hà Nội, ngày      tháng       năm 2013

KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH KTCK, KTĐ KHOÁ 54 ĐỢT 1

 

            Căn cứ vào các quy định về dạy và học áp dụng cho các lớp hệ Chính quy đào tạo theo Học chế tín chỉ, Khoa Cơ – Điện lập kế hoạch thực tập và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá 54 ngành Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện – điện tử như sau:

  • 1.19/8: Sinh viên nhận đề tài tốt nghiệp tại các bộ môn; Các bộ môn nộp danh sách giáo viên hướng dẫn, địa điểm thực tập cho trợ lý đào tạo đại học.
  • 2.Từ  19/8– 19/12/2013 : Sinh viên thực tập tốt nghiệp
  • 3.Ngày 23/12/2013: Sinh viên nộp báo cáo khoá luận tốt nghiệp
  • 4.Từ 23/12 – 27/12/2013: Các bộ môn chấm khoá luận tốt nghiệp
  • 5.Ngày 30/12/2013: Các bộ môn nộp điểm chấm khoá luận tốt nghiệp của thầy hướng dẫn và thầy phản biện cho Trợ lý đào tạo đại học khoa
  • 6.Từ 31/12/2013 – 03/01/2014: Khoa xét điều kiện bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.
  • 7.Từ 06/01 – 17/01/2014: Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Nơi nhận:                                                                                                                   KT. TRƯỞNG KHOA

– Như trên                                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

     – Lưu VPK, các bộ môn

     – Các lớp KTCK, KTD khoá 54