Kế hoạch tổ chức Tuần Công dân – Sinh viên năm 2022 – 2023

– Căn cứ chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên;
– Căn cứ kế hoạch số 1501/KH-HVN (ngày 27/7/2022) về việc tổ chức Tuần Công dân –Sinh viên năm học 2022-2023;
Khoa Cơ – Điện dự kiến kế hoạch tổ chức Tuần Công dân – Sinh viên năm 2022 – 2023 như sau:
 

1. Thời gian, địa điểm, số lượng lớp
Thời gian, địa điểm Các nhóm lớp Số lượng
24/08/2022
(Thứ 4)
Tại Hội Trường A (ND207)
Sáng Toàn bộ các lớp K63 và các khóa trở về trước; các lớp K64CKCTM, K64CNCDTA 423
Chiều Toàn bộ các lớp K64 còn lại, các lớp K65 495
Tối Toàn bộ các lớp K66 và các lớp liên thông 478


2. NỘI DUNG GIỚI THIỆU
2.1. Khóa cuối (K63 trở về trước)

Nội dung Phương thức Thực hiện Thời gian  
Chuyên đề 1: đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước Tọa đàm Khoa KHXN 7h35-8h20  
Chuyên đề 2: ND mới về đào tạo, CTSV, khởi nghiệp SV Diễn giảng, thảo luận Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV 8h20-9h05  
Chuyên đề 3: Kế hoạch năm học 2012-2023 của Khoa 9h10 -10h45  
Làm bài thu hoạch Trắc nghiệm và tự luận Ban CTCT&CTSV, Khoa (TLTL,TLĐT, LCĐ) 10h50-11h30
           

2.2. Khóa giữa (K64-K66)

Nội dung Phương thức Thực hiện Thời gian
Chuyên đề 1: Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước Tọa đàm Khoa KHXH 13h35-14h20
18h05-18h50
Chuyên đề 2: ND mới về đào tạo, CTSV, khởi nghiệp SV Diễn giảng thảo luận  Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV 14h20-15h05
18h50-19h35
Chuyên đề 3: Kế hoạch năm học 2022-2023 của Khoa 15h10-16h45
19h35-21h10
Làm bài thu hoạch Trắc nghiệm và tự luận Ban CTCT&CTSV, Khoa (TLTL,TLĐT, LCĐ) 16h50-17h30
21h10-21h50


Trưởng Khoa yêu cầu toàn bộ sinh viên, các trợ lý, giáo viên chủ nhiệm, Liên chi đoàn, LCH, Đội tình nguyện nghiêm túc triển khai thực hiện tốt tuần SHCD-SV năm 2022-2023 đạt kết quả thiết thực và đúng quy chế hiện hành.