Kế hoạch tốt nghiệp khóa 53

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

KHOA CƠ – ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /CV-CĐ                                                                                                                         Hà Nội, ngày 15 tháng 01  năm 2013

 

THÔNG BÁO

(Vv Thủ tục trước khi ra trường)

            Kính gửi:  Ban cán sự các lớp khoá 53

1. Nộp Khóa luận tốt nghiệp

– Mỗi sinh viên nộp 01 bản Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp. Yêu cầu: theo mẫu của Trường và đóng bìa cứng màu xanh, ghi rõ họ tên, năm tốt nghiệp lên gáy của bìa Khóa luận.

– Trước khi nộp báo cáo phải xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn vào Khoá luận tốt nghiệp.

+ Thời gian: Chậm nhất 10 ngày sau khi bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp.

+ Địa điểm: Nộp tại Văn phòng Khoa.

2. Giấy thành toán trước khi ra trường

– Yêu cầu sinh viên tải mẫu giấy thanh toán trước khi ra trường (tại đây) xin đủ chữ ký của Giáo viên hướng dẫn và Trưởng bộ môn thực tập tốt nghiệp (vào mặt sau) trước khi chuyển về Văn phòng khoa để xin chữ ký của Ban Chủ nhiệm Khoa.

– Thời gian: Chậm nhất 01 tháng tính từ ngày bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp.