Kiểm tra sinh viên hưởng chế độ chính sách kỳ 2 năm học 2019-2020 (Đợt 2)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 11/TB-CTCT&CTSV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra sinh viên hưởng chế độ chính sách kỳ 2 năm học 2019-2020 (Đợt 2)

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và XH, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật; 2021;

Căn cứ Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quy định về chính sách ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-CTCT&CTSV ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc  gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2) có danh sách kèm theo, bao gồm:

1. Danh sách Miễn giảm học phí

2. Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập

3. Danh sách Trợ cấp xã hội

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo cho tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên kiểm tra danh sách, mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng 101 – Nhà hành chính trước 12h00 ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

                                                                         KT. TRƯỞNG BAN

                                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                       (Đã ký)

                                                                            Dương Thành Huân