Lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 941/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

Ngày 27/4/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 745/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên và học viên cao học, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 09/6/2023.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 745/HVN-TCKT ngày 27/4/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

https://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=426:2023-04-28-09-59-29&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2022-2023, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần của học kì II, năm học 2022-2023, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

Học viện đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2022-2023 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 09/6/2023.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

– Sinh viên, học viên (để thực hiện);

– Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

– Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

– BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

– Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung