Lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 – 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 02/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

   Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 – 2020

 

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học  nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển, sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.
2. Lịch thu tiền

Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ ngày 15/01/2020 đến 16 giờ 00 ngày 31/03/2020.

Sau thời hạn trên, sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ bị xóa tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2019 – 2020 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

3. Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản

Sau khi kết thúc quá trình đăng ký và huỷ học phần, SV có thể kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV). Chú ý: Sau mỗi đợt đăng ký bổ sung theo thông báo của Học viện, sinh viên cần kiểm tra lại học phí phải đóng của mình và tiếp tục nộp số tiền học phải nộp bổ sung tương ứng số tín chỉ đăng ký bổ sung (sinh viên vẫn kiểm tra học phí phải nộp tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

4. Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân

Trong khoảng thời gian trên, sinh viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí của sinh viên. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua tài khoản là trong tài khoản của sinh viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  +  Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) +  Số tiền duy trì tài khoản

       Trong đó:

Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí của ngành học tương ứng .

            (Mức học phí từng ngành học áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019 quy định mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

            Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại (cả duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng),… các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của sinh viên ).

            Nếu sinh viên đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ đối trừ vào học phí kì này.

Trực tiếp sinh viên hoặc người nhà sinh viên có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,….

Nếu sinh viên đăng kí học các môn học kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường do Trung tâm Kỹ năng mềm và Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo thu qua tài khoản, để hoàn thành việc nộp học phí, ngoài việc nộp học phí  đề nghị sinh viên nộp thêm tiền học của các môn học trên.

5. Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng sinh viên tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV). Việc nộp học phí của sinh viên chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo (cập nhật lên mạng Edusoft). Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên.

II.  HỌC PHÍ HỌC CÁC LỚP ĐẶC BIỆT

Đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học tại Học viện và địa phương: trước khi nộp tiền học lớp đặc biệt, sinh viên phải tìm được lớp học phù hợp với môn đăng ký đồng thời được Ban Quản lý Đào tạo cho phép và sắp xếp lớp. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản nợ cũ (nếu có).

Tiền  học thu trực tiếp tiền mặt vào các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần.

Thời gian trong ngày thu: Sáng 8h đến 11h30; chiều 13h30h đến 16h30.

Địa điểm tại Ban Tài chính và Kế toán (Bàn số 1, Phòng 108), Nhà Hành chính.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban TCKT;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

 

                                            TL. GIÁM ĐỐC

                                            TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

                                           PGS.TS. Phạm Văn Hùng