Lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021 (Thông báo nhắc lại lần 2)

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________
Số: 25/TB-TCKT       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021

(Thông báo nhắc lại lần 2)          

 

Theo Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021 của Ban Tài chính và Kế toán, gia hạn lịch thu tiền học phí học kì 2, năm học 2020-2021 đến 16 giờ 00 ngày 05/07/2021.

 Nay do tình hình dịch Covid 19 đang còn phức tạp, trong học kì 2 năm học 2020 – 2021, Học viện chỉ thu học phí bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của sinh viên (tại NH Vietinbank), KHÔNG thu tiền mặt (để đáp ứng các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch Covid 19). Ban Tài chính và Kế toán Học viện thông báo:

Đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên tại NH Vietinbank) trước 16 giờ 00 ngày 05/07/2021.

Sinh viên kiểm tra lại học phí phải đóng tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã SV). Do xuất hiện sinh viên đăng kí học phần bổ sung, nên học phí phải đóng trong học kì đến thời điểm hiện tại có thay đổi với nhóm sinh viên này. Nếu học phí phải đóng lớn hơn số học phí đã đóng, đề nghị sinh viên nộp tiền bổ sung vào tài khoản để Học viện thu bổ sung. Nếu sinh viên đã nộp vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ đối trừ vào học phí phải đóng của kì học tiếp theo.

Sau thời hạn trên (16 giờ 00 ngày 05/07/2021), sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ bị xóa tên trong danh sách thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2020 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

Đề nghị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

– Lưu Ban TCKT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng