Lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 65 và sinh viên các khóa khác chưa hoàn thành học phí học kì 1, năm học 2020 – 2021 (Thông báo bổ sung)

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 02/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 65 vàsinh viên các khóa khác chưa hoàn thành học phí học kì 1, năm học 2020 – 2021 (Thông báo bổ sung)

 

1. Hình thức và đối tượng

Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản, sinh viên (SV) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học).

Đối tượng:

+ Sinh viên khóa 65.

+ Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học chưa hoàn thành học phí đúng hạn theo Thông báo số 24/TB-TCKT ngày 01/11/2020 và Thông báo số 30/TB-TCKT ngày 18/12/2020.

+ Lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí và lưu học sinh kéo dài thời gian đào tạo.

(Đối với SV diện cử tuyển, sinh viên vẫn phải đóng học phí, Học viện chi trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về).

2. Lịch thu tiền

Thời gian SV nộp tiền vào tài khoản trong kỳ đến 16 giờ 00 ngày 15/01/2021.

Sau thời hạn trên, SV đã hoàn thành học phí CHỈ ĐƯỢC THAM GIA THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CÓ LỊCH THI SAU NGÀY 15/01/2021. SV chưa nộp đủ học phí sẽ không được thi kết thúc học phần học kì 1, năm học 2020 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

3. Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản

SV kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

4. Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân

SV xem chi tiết trong Thông báo số 24/TB-TCKT ngày 01/11/2020 và Thông báo số 30/TB-TCKT ngày 18/12/2020.

Sinh viên khóa 65 chưa có số tài khoản (danh sách kèm theo), cần thông báo số tài khoản mở tại VietinBank cho Ban Tài chính và Kế toán (qua email: nttdung@vnua.edu.vn) hoặc liên hệ Phòng Giao dịch VietinBank (khu vực cổng Học viện) để làm thủ tục mở thẻ sinh viên.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban TCKT;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng