Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2019 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 01/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2019 

đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH -BTC ngày 31 tháng 12
năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và XH, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng gia đình hộ nghèo; sinh viên là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo; sinh viên khuyết tật hộ nghèo, hộ cận nghèo nộp bổ sung hồ sơ năm 2019 để tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học
2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thủ tục hồ sơ:

TT

Đối tượng

Hồ sơ cần phải nộp

1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. – Giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo năm 2019 do chính quyền địa phương cấp.

2

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. – Giấy xác nhận hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước;

– Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2019 do chính quyền địa phương cấp.

3

Sinh viên là người Kinh thuộc gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ – Giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo năm 2019 do chính quyền địa phương cấp.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 15/02/2019 đến 08/03/2019

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

4. Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

– Sinh viên ngành sư phạm không phải đóng học phí. (Danh sách 01 kèm theo)

– Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn) chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập tại Học viện, không phải bổ sung hồ sơ. (Danh sách 02 kèm theo)

– Sinh viên chuyển đổi đối tượng hưởng chính sách nhà nước từ sinh viên là người dân tộc hộ nghèo/cận nghèo sang sinh viên là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn phải làm lại hồ sơ nộp về văn phòng khoa trước 08/03/2019.

– Sinh viên là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội năm 2018 không cần nộp lại hồ sơ.

– Sinh viên bảo lưu từ 1 năm trở lên vừa quay trở lại học thuộc các đối tượng chính sách, đề nghị báo về P101 Nhà hành chính trước 08/03/2019.

–  Sinh viên phải nộp giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có chữ ký của lãnh đạo chính quyền địa phương cấp, không chấp nhận giấy xác nhận có chữ ký photo.

– Các trường hợp sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách lần đầu nộp tại Văn phòng Khoa, hồ sơ chuẩn bị theo hướng dẫn trong sổ tay sinh viên trước 08/03/2019.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết, thu nhận hồ sơ, lập danh sách (mẫu 04) gửi về Phòng 101 – Nhà hành chính trước 12/03/2019.

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Tuấn